Oferta

Partnerzy

WOPR
PZK
Śląska Izba Turystyki
pttk
arion
24travel
antavia
oskar
LOGOSTOUR
Bliżej słońca
axet
OLIMP
SUNFUN
SOPOL
SUPERADRIA
nova-tour
wandrus
okservices
wonderlands
skysail
gandalf
tramp
alf
vivaclub

Rezerwacje

Zapraszamy do dokonania rezerwacji !

Rezerwacji można dokonywać: Biuro Turystyczne KAJNAR Sp.jw Krawczyk &Copik Wróblewskiego 10/6 Nip 6311070709
kontakt  Gliwice ul. Polna 16  tel 601563846 oraz  ul.Przyniczyńskiego 4 tel. 601563841
mail kajnar@kajnar.com.pl  kajnar.krawczyk@gmail.com lub romancc@interia.pl


Rezerwacja zostaje dokonana w momencie wpłaty zaliczki w wysokości 30 % wartości skierowania. Resztę wpłaty klient dokonuje najpóźniej dwa tygodnie przed datą wyjazdu na imprezę. Wpłaty dokonujemy na konto:

PKO BP I/O Gliwice 31 1020 2401 0000 0102 0416 4455

 Zezwolenie nr 151 wydane przez Wojewodę Śląskiego.


Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez PTR KAJNAR.

1. Warunki uczestnictwa są integralną częścią Umowy z Klientem.
2. Uczestnikami imprezy są osoby wymienione w zgłoszeniu na imprezę.
3. Rezerwacja miejsc jest równoznaczna z wpłatą 30% ceny imprezy. Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem imprezy. W przypadku zakupu imprezy w terminie krótszym niż 30 dni Uczestnik jest zobowiązany dokonać pełnej wpłaty. Nieuzupełnienie wpłaty w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z imprezy z winy Uczestnika.
4. Podstawą do otrzymania świadczeń jest voucher / skierowanie, a przy wyjazdach grupowych obecność na listach uczestników.
5. Uczestnik zobowiązany jest złożyć w wyznaczonym terminie wymagane przez biuro dokumenty, brak takich dokumentów lub ich nieterminowe złożenie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie z winy Uczestnika.
6. W przypadku imprezy nie objętej ubezpieczeniem zalecamy indywidualne ubezpieczenie się Uczestnika.
7. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone z jego winy i z winy osób niepełnoletnich, nad którymi sprawuje nadzór. W niektórych przypadkach (podanych w programie imprezy) właściciel bazy może zażądać wpłaty kaucji gwarancyjnej – rozliczonej po zakończeniu pobytu. Klient powinien pokryć straty powstałe z tytułu w miejscu wyrządzenia szkody.
8. Rezygnacja z udziału w imprezie wymaga wyłącznie formy pisemnej. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania rezygnacji przez Biuro.
9. Jeżeli Uczestnik nie weźmie udziału w imprezie, biuro potrąca z wpłat Uczestnika :
– opłatę manipulacyjną w wysokości 5% ceny imprezy od osoby.
– 25% ceny imprezy, gdy rezygnuje w terminie 30-16 dni przed rozpoczęciem imprezy.
– 50% ceny imprezy, gdy rezygnuje w terminie 15-7 dni przed rozpoczęciem imprezy.
– 90% ceny imprezy, gdy rezygnuje w terminie poniżej 6 dni przed rozpoczęciem imprezy.
Zwrotu dokonuje biuro, a od zwracania kwot nie przysługują odsetki.
10. Biuro ma prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych jak np.: brak wymaganego minimum uczestników, siły wyższe ( klęski żywiołowe, działania wojenne, epidemie ), decyzje władz państwowych i innych instytucji.
11. Klientowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzysta w trakcie trwania imprezy, z przyczyn leżących po jego stronie.
12. W przypadku przerwania podróży lub pobytu z przyczyn leżących po stronie Klienta, równowartość nie wykorzystanych świadczeń nie będzie refundowana – także w przypadku, jeśli władze graniczne poszczególnych krajów nie dadzą zezwolenia na wjazd do ich krajów z powodów sobie wiadomych.
13. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty powstałe w wyniku działania siły wyższej.
14. Klienci zobowiązani są do przestrzegania regulaminów i innych przepisów obowiązujących w miejscach pobytu oraz polskich i zagranicznych przepisów celno – wizowych.
15. Ewentualne skargi i reklamacje należy zgłaszać w ciągu 7 dni od zakończenia imprezy. Biuro ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
16. W przypadkach koniecznych i z przyczyn od siebie niezależnych biuro zastrzega sobie prawo zmiany warunków Umowy oraz cen uzależnionych m.in. od wzrostu kursu walut, stawek taryf przewozowych i hotelowych. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona.
17. W przypadku gdy organizator będzie zmuszony zmienić cenę, termin lub program imprezy, natychmiast powiadomi o tym pisemnie lub telefonicznie Uczestników imprezy. Klient ma prawo w ciągu 2 dni od otrzymania zawiadomienia zrezygnować z udziału w imprezie. Brak po tym terminie zawiadomienia uważany będzie przez organizatora za akceptację zaproponowanych zmian.
18. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (jednolity tekst : Dz.U. z 2004r. Nr 223 poz. 2268 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy o ochronie konsumenta.


W realizacji Umowy biuro kierować się będzie zawsze dobrem Klienta i zasadami współżycia społecznego.

Imię i Nazwisko: *
Email: *
Szczegóły: *
Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedsiębiorstwo Turystyczno-Rekreacyjne Kajnar